Paano Ang DIYOS Marri at Nais Magbuo na Muli ng Iyong Buhay May-asawa: Isang Libro Para sa Mga Babae Nagmula sa Pagbubuong Muli ng Buhay May-asawa (Tagalog Edition)


★★★★★ Reviews

wRYM Tagalog Cover

Blank Cart


$10 | Format digital

Blank Add to Cart

Lahat ba ay nagsasabi sa iyo na ang iyong buhay may-asawa ay walang pag-asa? Ang Diyos ay makagagawa ng higit sa lahat para mabuo na muli ang iyong buhay may-asawa, lalo na ang SA IYO! Bakit IKAW ay magiging isang bilang sa diborsyo kung ang Salita ng Diyos ang naghahawak ng Kapangyarihan at Katutuhanan na makapagbabago ng IYONG parang walang pag-asang katayuan? Si Erin Thiele ang sumulat ng aklat para sa IYO habang nagpupunyagi siya na mabuo ang kaniyang buhay may-asawa. Iniwan siya ng kaniyang asawa para sa ibang babae at nagtuloy sa diborsyo. Sa kaniyang kawalang pagasa siya ay naghanap ng tulong. Lahat ng mg” bihasa” ay gustong paniwalain siya na ang kaniyang buhay may-asawa ay wala ng pagasa- pagkatapos ay natagpuan niya ang Dakilang Tagapayo at ang Kanyang Salita! Sa kanyang paglalapat ng mga prinsipyo ng Diyos, na isinulat ni Erin dito sa libro na ito, ang kanyang buhay may-asawa ay nabuo na muli at ito ay isang milagro noong 1991! Halika at sumama sa mga babae na naglapat ng mga prinsipyo nitong libro upang magtagumpay at hindi matalunan!

Kabanata 1 : Aking Minamahal

Kabanata 2 : Ang Magpapalayok at ang Luwad

Kabanata 3 : Magkaroon ng Pananalig

Kabanata 4 : Iba't Ibang Pagsubok

Kabanata 5 : Ang Iyong Unang Pag-ibig

Kabanata 6 : Babaeng Madaldal

Kabanata 7 : Kabaitan sa Kanyang Salita

Kabanata 8 : Mahihikayat ng Walang Paliwanag

Kabanata 9 : Mayumi at Mahinhing Diwa

Kabanata 10 : Naibabaling Niya Ang Isip

Kabanata 11 : Nasusuklam Ako Sa Naghihiwalay

Kabanata 12 : Humiling sa Diyos

Kabanata 13 : Kahanga-hangang Tagapayo

Kabanata 14 : Aliwin Sila

Kabanata 15 : Mga Susi ng Langit

Kabanata 16 : Ipagsanggalang

Wakas